Board logo

标题: 【公告】9月15日9:30-13:00例行停机维护公告 [打印本页]

作者: 客服巫妖王    时间: 2012-9-14 22:05     标题: 【公告】9月15日9:30-13:00例行停机维护公告

本帖最后由 客服巫妖王 于 2012-9-14 14:30 编辑
  {% F2 H" ~/ s. J3 t; n新R2:霸主官方论坛3 R0 N7 S7 `( R) ~
 尊敬的R2玩家,您好:
+ ~3 p* W  Y0 v& z! e8 aR2onlie,论坛   ! x6 n) H/ d& N9 \& [' O
  2012年9月15日(星期六)9:30-13:00将进行临时维护,维护更新内容繁多 维护时间较长,根据维护进展情况维护时间可能提前结束,请留意官网公告。
9 t: Y% f3 `& A/ ^& m6 u" Z! M r2.bbs.xiyouxi.com7 C) t$ I. n, j3 u1 C  h8 J0 l
r2.bbs.xiyouxi.com  W/ S. `; ]) |
  维护内容9 h" K) n3 a, ~0 o% }  N. x
r2.bbs.xiyouxi.com( S2 a9 a! \, b  I, j! G+ h2 V( v1 x
   1、合服数据备份及相关设置测 试;
1 C2 w0 Q/ j2 ]5 u! g1 V3 xr2.bbs.xiyouxi.comR2onlie,论坛& {/ l; s9 M9 a3 B* d
   2、设备优化更新调试;
0 `7 c$ y6 A; H( J9 t0 C/ O7 jR2onlie,论坛
9 L; d, }+ G6 o- _R2onlie官方论坛   3、数据库优化更新。R2onlie# r* E$ A% x/ e

8 z1 _$ \) f4 g; X( D; f" c  { 更多详情还望广大玩家随时留意官网公告。R2onlie官方论坛4 v6 ^/ Y( o. N/ J" C' ]9 P
      
0 a# ~, z: t; a: w3 TR2onlie,论坛 为广大玩家有一个流畅的游戏环境
3 ^: u3 d" ~  T, a5 M" {R2onlie官方论坛
, \# \& C& x) G4 j8 W; W5 f5 T0 @R2onlie官方论坛 R2运营部将尽最大努力
: N9 r- k9 U6 Ir2.bbs.xiyouxi.com
$ M: k& A( O) e/ v% Y6 t
5 x# t7 e! [" }& ^, F* y1 {$ Q% gR2onlie,论坛

R2运营团队新R2:霸主官方论坛5 G, ~" n  ~$ J% G* k
2012年9月14日


欢迎光临 新R2:霸主官方论坛 (http://r2.bbs.xiyouxi.com/) Powered by Discuz! 7.2