Board logo

标题: 【公告】9月15日9:30-13:00例行停机维护公告 [打印本页]

作者: 客服巫妖王    时间: 2012-9-14 22:05     标题: 【公告】9月15日9:30-13:00例行停机维护公告

本帖最后由 客服巫妖王 于 2012-9-14 14:30 编辑
& }  i( G" q. h: {' [$ f9 l) R
; s: c8 A( ]) b* B. m9 Z' o4 hr2.bbs.xiyouxi.com 尊敬的R2玩家,您好:R2onlie,论坛- t6 D0 m4 j4 n' l
   r2.bbs.xiyouxi.com) F; T7 N0 `0 T
  2012年9月15日(星期六)9:30-13:00将进行临时维护,维护更新内容繁多 维护时间较长,根据维护进展情况维护时间可能提前结束,请留意官网公告。R2onlie官方论坛$ k5 x) \+ K; M( }7 P( \0 n
R2onlie官方论坛- H6 i8 y! y0 ]( C3 k0 ?

+ q& c" ^) i3 i' P4 e% dR2onlie,论坛  维护内容新R2:霸主官方论坛& U( S* z7 [6 i. l

, F  d0 n9 X3 A" l! P: w) b$ or2.bbs.xiyouxi.com   1、合服数据备份及相关设置测 试;
% W+ m& U, l4 cR2onlier2.bbs.xiyouxi.com  U# [3 c9 J: z
   2、设备优化更新调试;
" c; g+ _, {7 d1 lR2onlie官方论坛R2onlie,论坛% i6 W0 C9 T( O' C; p& ?  D
   3、数据库优化更新。
5 t( h" j, l% ~2 q, uR2onlie官方论坛0 n7 [4 H" s/ o' {+ P' d: U4 n/ v
 更多详情还望广大玩家随时留意官网公告。
5 n+ d2 g) Z5 }0 a4 Cr2.bbs.xiyouxi.com      r2.bbs.xiyouxi.com' A* C# M0 e* n$ g4 }. f
 为广大玩家有一个流畅的游戏环境R2onlie,论坛& ~, o2 U3 Q2 ~0 Z' d9 u9 b! d
R2onlie官方论坛* f  _& V/ p; m4 x' f6 `1 P9 S
 R2运营部将尽最大努力r2.bbs.xiyouxi.com1 o9 t; v% u( J# o0 O
R2onlie,论坛1 B9 |, E  V5 W5 @* a5 R5 O
R2onlie,论坛/ }1 [  ?8 B, c( z: t" J+ }

R2运营团队
- j) Q$ M" z0 {. @0 bR2onlie,论坛2012年9月14日


欢迎光临 新R2:霸主官方论坛 (http://r2.bbs.xiyouxi.com/) Powered by Discuz! 7.2